Actualidad y noticias

15/03/2018
NORMATIVA SOBRE CONCERTOS EDUCATIVOS

Achégase a normativa que regula os concertos educativos: O R.D. 2377/1985 polo que se aproba o Regulamento de Normas Básicas sobre concertos educativos, o R.D. 189/1989 que modifica o R.D. anterior e a Orde de 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013 e 2014 e seguintes. 

FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia